Náš Domov

21. 4. 2017 Ochutnávka vín, Víno Radava 2017

vino radava 2017

00694 - MERKUR - Víno Radava 2017 - plagat__vz2.indd

ŠTATÚT

ročníka súťažnej výstavy  vín

VÍNO  RADAVA  2017

 

ČL. I.

POSLANIE  A CIEĽ

 

Hlavným  poslaním a cieľom  súťažnej  výstavy  vín  „Víno  Radava  2017“  je  podnietiť  vinohradníkov  a  výrobcov  vína  k  intenzívnejšej  a  kvalitatívne  vyššej,  dnešnej  dobe  zodpovedajúcej  starostlivosti  o vinič  a jeho  finálny  produkt  t.j.  k výrobe  kvalitných,  najmä  odrodových  a značkových  vín  typických  pre  náš  vinohradnícky  rajón,  spravodlivo  a objektívne  ohodnotiť  súťažné  vzorky  vín  a  spropagovať  v očiach širokej  verejnosti vinárske  aktivity  drobných  výrobcov  vína.

 

ČL. II.

TERMÍN  A MIESTO  KONANIA

 

Odborná  degustácia  sa  uskutoční  v  nedeľu dňa  23. apríla  2017  od  09.00  hod.  v sále  Kultúrneho  domu  v Radave.

Slávnostné  otvorenie  súťažnej  výstavy  vín  pre  verejnosť  spojené  s ochutnávkou  vín  a odovzdávaním  cien  a diplomov  sa  bude  konať  v  sobotu  dňa  29.  apríla  2017  o 16.30  hod.  v rovnakých  priestoroch.

 

ČL. III.

ORGANIZÁTORI

 

 

Obec  Radava                                                      Občianske združenie „Za krajšiu Radavu“

Radava  č. 444                                                     p. Juraj  Molda, tel.: 0905 401 820

Ing. Marián Chrenko, tel. : 0908 784 224       e-mail:  molda.juraj@gmail.com

e-mail: starosta@radava.sk                             p. JUDr. Martin Vreštiak, tel.: 0918 538 818

e-mail: martin.posta49@gmail.com

 1. Mgr. Blažena Felvidékyová, tel. 0904 271 393

e-mail: felvidekyova@gmail.com

 1. Bc. Peter  Košťálik,  tel. 0905 711 269
 2. Marián  Levák,  tel. 0905 705 856
 3. Martin Búry,  tel. 0907 224 558 

 

Odborný  garant  súťaže:  Mgr. Blažena Felvidékyová, someliér profesionál, členka Asociácie

someliérov Slovenskej rep., držiteľka ceny Someliér roka 2015,

riaditeľka  regionálnej  pobočky  Asociácie  someliérov  Slovenskej

                                                republiky  Nové  Zámky 

Predsedovia  hodnotiacich  komisií: ►RNDr. Alexander Varga

prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD.

 

Členovia  hodnotiacich  komisií: Peter  Vreštiak

►Juraj  Jurík

►Marián  Vrzala

►Jozef  Mezey

►Ing. Patrik Somor

                                                      Peter  Hudec

                                                      František  Švec

                                                      Pavol  Sojka

 

ČL. IV.

SÚŤAŽNÉ  KATEGÓRIE

 

Do  súťaže   môžu  vystavovatelia  prihlásiť  odrodové  a značkové  prírodné  vína  vyrobené  v súlade  so  zákonom  č. 313/2009  Z.z.  o vinohradníctve  a vinárstve  v nasledovných  kategóriách:

 

 1. a) Vína tiché biele
 2. b) Vína tiché ružové
 3. c) Vína tiché červené
 4. d) Zmesi vín

 

            Vystavovatelia  môžu  dodať  aj  vzorky  vín  vyrobených  zo  samorodého  hrozna,  prípadne  vína  dezertné  alebo  vína  fortifikované.  Tieto  vína  však  nebudú  zaradené  do  súťaže.  Organizátori  môžu  podľa  uváženia  udeliť  takýmto  vzorkám  zvláštne  ocenenia.

 

ČL. V.

VYSTAVOVATELIA,  SÚŤAŽNÉ VZORKY,  PRIHLÁŠKA

 

Do  súťaže  sa  môže  prihlásiť  vystavovateľ  bez  ohľadu  na  miesto  trvalého  pobytu  a bez  ohľadu  na  miesto  pôvodu  hrozna  a výroby  vína.

Pre  potreby  senzorického  hodnotenia  a prezentácie  každý  vystavovateľ  bezodplatne  vydá  organizátorom  z každej  vzorky  3  fľaše  s obsahom  0,75 l,  pričom  prihlásiť  môže  ľubovoľný  počet  vzoriek.  Pri  vínach  spĺňajúcich  podmienky  prívlastkových  vín (bobuľový  výber,  hrozienkový  výber,  cibébový  výber,  ľadové  víno,  slamové  víno),  odovzdá  vystavovateľ  organizátorom  z každej  vzorky  2  fľaše  s obsahom  0,5 l.  Vzorky  zostávajú  majetkom  organizátorov  výstavy.  Každú  fľašu  organizátori  čitateľne  označia  registračným  číslom  vzorky.

Každý  vystavovateľ  berie  na  vedomie,  že  svojou  účasťou  dáva  výslovný  súhlas  so  zverejnením  výsledkov  súťaže  na  výsledkovej  listine  organizátorov,  internetových  stránkach  www.radava.sk, odbornej  tlači,  prípadne  iných  informačných  prostriedkoch.

Organizátori  si  pre  potreby  prezentácie  na  verejnej ochutnávke  vyhradzujú  právo  bezodplatne  vyžiadať  od  vystavovateľov  po  3  fľaše  z najvyššie  ohodnotených  vín.

Minimálne  množstvo  vína  súťažnej  vzorky,  ktoré  musí  mať  výrobca  k dispozícii,  nie  je  stanovené.

Vystavovateľ  na  vlastné  náklady  zabezpečí dodanie  súťažných  vzoriek  organizátorom  a odovzdá  ich  v priestoroch  Kultúrneho  domu  v Radave  dňa  21. apríla  2017  v čase  od  16.00  hod.  do  20.00  hod.  Vzorky,  ktoré  nebudú  v stanovenom  termíne  a čase  doručené,  organizátori  do  súťaže  nezaradia.

Organizátori  o každej  vzorke  vyplnia  v prihláške  nasledovné  údaje: názov (meno) výrobcu,  adresa,  telefonický (e-mailový)  kontakt,  názov  vína (u  značkového  vína  aj  použité  odrody  na  jeho  výrobu),  ročník  a stupeň  cukornatosti  v čase  zberu.

Organizátori  súťažnej  výstavy  vín  Víno  Radava  2017  majú  právo  na  vylúčenie  súťažných  vzoriek,  ktoré  nespĺňajú  ustanovenia  tohto  štatútu.

Účasť  na  súťažnej  výstave  nie  je  spoplatnená.

 

ČL. VI.

ORGANIZÁCIA  SÚŤAŽE  A ZÁSADY  HODNOTENIA  VÍN

 

Odbornú  degustáciu  riadia  predsedovia  hodnotiacich  komisií.  Garanta  súťaže,  predsedov  a členov  komisií  menujú  organizátori  súťaže.  Komisia  sa  zriaďuje  minimálne  trojčlenná.  Každý  člen  komisie  hodnotí  vzorky  vín  samostatne  a anonymne (vo  vzťahu  k výrobcovi)  podľa  100 bodového  systému  medzinárodnej  únie  enológov.  Posudzuje  sa  vzhľad  (čírosť  a  farba),  vôňa  (intenzita,  jemnosť,  harmónia),  chuť  (intenzita,  jemnosť,  harmónia  a  perzistencia)  a  celkový  dojem  vzorky.  Vína  budú  predkladané  hodnotiacim  komisiám  anonymne  zo  zakrytej  fľaše.  Výsledné  bodové  hodnotenie  pri  trojčlenných  a štvorčlenných  komisiách  je  aritmetickým  priemerom  hodnotenia  jednotlivých  členov  komisie,  v prípade  päť  a viacčlenných  komisiách  sa  z aritmetického  priemeru  odrátajú  dve  krajné  hodnoty  (najvyššia  a najnižšia).

Vzorky  sú  komisii  predkladané  od  mladých  vín  k  starším,  od  akostných  k prívlastkovým,  od  suchých  k sladkým.

 

Kritériá  pre  udeľovanie  ocenení:

Zlatá  medaila                        90  až  100  bodov

Strieborná  medaila               85  až  89,99  bodov

Bronzová  medaila                 80  až  84,99  bodov

 

Ocenenie  šampión  výstavy  získa: a) biele  víno  tiché  s najvyšším  bodovým  ohodnotením 

                                                            

 1. b) ružové  víno  tiché  s najvyšším  bodovým  ohodnotením                                                      
 2. c) červené víno tiché s najvyšším bodovým ohodnotením                                                         
 3. d) zmes  vín  s najvyšším  bodovým  ohodnotením.    

Pri  bodovej  zhode  dvoch  alebo  viacerých  vzoriek  rozhodne  o šampiónovi   v rozstrele  komisia  určená  organizátormi  a garantom  súťaže.

Za  získanie  ocenia  šampión  výstavy,  zlatú,  striebornú  a bronzovú  medailu  budú  oceneným  vínam  udelené  diplomy.

Cenu  starostu  Obce  Radava  získa  víno  s najvyšším  bodovým  ohodnotením  z hrozna  dopestovaného  v Radave  vystavovateľom  s trvalým  pobytom  v Radave.   V prípade  bodovej  zhody  dvoch  alebo  viacerých  vzoriek  rozhodne  o adresátovi  ceny  starosta  po  senzorickom  ohodnotení  zhodných  vzoriek.

Cenu  predsedu  Občianskeho  združenia  „Za  krajšiu  Radavu“  získa  vystavovateľ  za  najvyššie  ohodnotené  Veltlínske  zelené  za  predpokladu,  že  do  súťaže  bola  táto  odroda  prihlásená  najmenej  od  troch  vystavovateľov.  Ak  nedosiahne  počet  vzoriek  stanovenú kvótu,  cenu  získa  vystavovateľ  s najvyššie  ohodnoteným  Rizlingom  vlašským.  V prípade  bodovej  zhody  dvoch  alebo  viacerých  vzoriek  rozhodne  o adresátovi  ceny  predseda  združenia  po  senzorickom  ohodnotení  zhodných  vzoriek.

Cenu  organizátorov  súťažnej  výstavy  získa  najvyššie  ohodnotená  kolekcia  troch  vín  od  jedného  výrobcu.  V prípade  bodovej  zhody  dvoch  alebo  viacerých  vzoriek  rozhodnú  o adresátovi  ceny  organizátori  po  senzorickom  ohodnotení  zhodných  vzoriek.

 

ČL. VII.

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIE

 

Riešenie  problémov  vyskytnuvších  sa  v priebehu  súťažnej  výstavy  a neupravených  týmto  štatútom  je  oprávnený  vybaviť  garant  súťaže  v súčinnosti  s predsedami  komisií  a organizátormi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

comments