Náš Domov

Symboly obce

Symboly obce
ERB
Opis erbu obce Radava:
V červenom štíte strieborný obrátený letiaci bažant v zlatej zbroji. Je to prírodný motív podľa odtlačku staršieho pečatidla zo 17. storočia na dokumentoch z roku 1776 – 1784.

erbvelky

Erb obce Radava

VLAJKA
Opis vlajky obce Radava:
Pozostáva z troch pozdĺžných pruhov vo farbách červenej (2/5), bielej (1/5) a žltej (2/5). Vlajka má pomer 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvoma zástrihmi siahajúcimi do 1/3 jej listu.

vlajka

Vlajka obce Radava

Expertízu obecného erbu a návrh jeho podoby urobil prof. Jozef Novák, podpredseda Heraldickej komisie. Grafický návrh urobil Ladislav Čisárik. Symboly obce boli schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Radave číslo XIII/200297 dňa 20. februára 1997. V Heraldickom registri Slovenskej republiky sú symboly obce Radava evidované pod označením R – 55/1997. Kartous, Peter a Vrteľ, Ladislav: Heraldický register Slovenskej republiky III, Ministerstvo vnútra SR a Matica slovenská, 2003 s. 136 a 137.
Obecné symboly erb, vlajku a pečať dňa 23. augusta 1997 požehnal Mons. Ján Formánek na slávnostnej svätej omši, ktorá sa konala pri príležitosti 760. výročia prvej písomnej zmienky o obci Radava pred kostolom Ducha Svätého na cintoríne.
Hoci sa predpokladá, že obec mala svoje pečatidlo už v čase gotiky, zatiaľ najstaršie známe pečatidlo je zo 17. storočia. Toto pečatidlo je osemhranné a v jeho poli je vyritý bažant, nad ktorým sa nachádza názov obce: RENDVA.
V roku 1832 obec z neznámych príčin zmenila svoj pôvodný symbol. V oválnom pečatidle je vyritý veľmi bežný poľnohospodársky znak. Nad pažiťou je vedľa seba kolmo postavená otka, črieslo, snop a lemeš. Kruhopis pečatidla znie Sigilin. Po(sessi)onis. N(agy). RENDVE 1832.
Toto pečatidlo obec určite používala až do začiatku 20. storočia. Od roku 1874 ho v kancelárskej praxi obmedzila nápisová pečiatka s textom: *RENDVE* 1874 KOZSÉG.

HYMNA
Autorom hudby je Dušan Daloš a autorom textu Mgr. Beáta Nitrianska. Všetky náklady spojené so skomponovaním a nahrávaním hymny a znelky obce financoval Dr. Ivan V. Hudec. Hymnu a znelku obce schválilo obecné zastupiteľstvo uznesením č. 12/161208 zo dňa 16. 12. 2008.
Hymna
 text (1)noty (1)
Znelku obce tvorí slávnostná fanfára na motív refrénu hymny obce Radava.
Na stiahnutie (formát mp3): 
Spôsob ukladania do vášho počítača ! Kliknite ľubovoľne na čierne pozadie pravým tlačidlom na vašej myši a vyberte možnosť “uložiť ako… “. Následne nezabudnite skontrolovať typ uloženého súboru. Musí byť  (.mp3) . Následne si vyberiete aj miesto uloženia.