Náš Domov

Zber odpadu

Zber komunálneho odpadu v Radave
Zber zmesového komunálneho odpadu
Zber odvoz a likvidáciu zmesového komunálneho odpadu v obci vykonáva firma Brantner s.r.o. so sídlom v Nových Zámkoch, ktorá vyváža odpad na skládku TKO do Kolty.Vývoz zmesového komunálneho odpadu je v našej obci realizovaný každý týždeň a to vždy v utorok. Na zber komunálneho odpadu v obci sú určené predovšetkým 110 l KUKA nádoby. Tieto si občania môžu zakúpiť na obecnom úrade za sumu platnú od 03.06.2011 a to 20,40 € za kus.Občan si v priebehu roka vyprázdnenie smetnej nádoby určuje sám podľa skutočnej potreby vyložením smetnej nádoby ku krajnici a označením odberovou kartou. V prípade, že občan má viacej komunálneho odpadu môže odpad umiestniť do igelitového vreca s objemom 110 l a tento taktiež označiť odberovou kartou. Odberovú kartu si môžu občania zakúpiť na obecnom úrade za poplatok1,65 € za odberovú kartu.
Zber separovaného odpadu
Zber a odvoz separovaného odpadu v našej obci vykonáva firma Brantner s.r.o. so sídlom v Nových Zámkoch a samotná obec. Vyseparované zložky odpadu je potrebné v deň zberu vyložiť na krajnicu.Zber časti separovaného odpadu firmou Brantner s.r.o. sa v našej obci vykonáva vždy v poslednú stredu v mesiaci v nasledovných termínoch:

 

”   ____   ”

Prípadnú zmenu termínu oznámi obecný úrad občanom miestnym rozhlasom.

Firma Brantner zbiera tieto vyseparované zložky:
PET fľaše /triediť do žltých vriec/
patria sem: fľaše z minerálnych vôd a nealkoholických nápojov, ktoré pred hodením odzátkujte a zmrštite /zátka môže zostať vo vreci/
nepatria sem: akékoľvek iné fľaše /od oleja, octu, chemikálii, farieb /ktoré znehodnotia celý zber/Papier /triediť do tmavých vriec/
patria sem: noviny, časopisy, brožúry, katalógy, letáky, zošity, knihy bez dosiek, listy, kancelársky papier, kartónové obaly, papierové vrecká od múky, cukru, soli, ryži…
nepatria sem: znečistený papier, umelohmotné obaly, vrstvené obaly, obaly na mlieko a nápoje, kopírovací papier, lakovaný a voskovaný papier, použité papierové plienky a použité hygienické potrebyTetrapakové obaly /triediť do tmavých vriec/
patria sem: stlačené tetrapakové obaly od mlieka, džúsov, vína…/môže byť v nich aj zátka/
nepatria sem: umelohmotné obaly, papierové škatule, kartónové obalySklo /triediť do tmavých vriec alebo igelitových tašiek/
patria sem: črepy a predmety z bieleho a farebného skla /hnedé a zelené fľaše/, fľaše od nápojov bez uzáverov a zátok., poháre od zaváraním, tabuľové sklo, všetko musí byť opláchnuté
nepatria sem: nevypláchnuté a mastné sklo, vrchnáky, viečka, korky, gumy, porcelán, keramika /taniere, šálky/, zrkadlá, drôtované sklo, obrazovkyTextil /triediť do tmavých vriec/
patria sem: čisté odevy a bytový textil
nepatria sem: zatuchnutý alebo zaplesnený textil, koberce, netkané poľnohospodárske textílie
Zber ostatných komodít zabezpečuje obec nasledovne:
Zber ostatného separovaného odpadu samotnou obcou sa vykonáva vždy v posledný štvrtok v mesiaci , t.j. vždy deň po zbere separovaného odpadu firmou Brantner s.r.o. Obec tento zber organizuje prostredníctvom obecného traktora a nezamestnaných zaradených do menších obecných služieb. Tento odpad odoberá od nás Obec Palárikovo, kde sa nachádza centrálny zberný dvor Združenia obci pre trvalo udržateľné nakladanie s komunálnymi odpadmi / TUNsKO/, ktorého členom je i naša obec.Elektronický šrot
patria sem: televízory, rádia, magnetofóny, gramofóny, monitory, počítače, chladničky, práčky, bojlery a ostatná elektronika
nepatria sem: rozobraté spotrebiče a ich časti bez elektroniky, samotné obrazovkyAkumulátory
patria sem: opotrebované autobatériePneumatiky
patria sem: pneumatiky a duše do pneumatík všetkých rozmerov, môžu obsahovať aj diskyKovový šrot a kovové konzervy
patria sem: veľkoobjemový kovový šrot – nefunkčné kotle, sporáky, riad, karosérie, konzervy a hliníkové obaly na nápoje môžu pripraviť do igelitovej tašky
Kovový šrot obec zbiera tiež podľa potreby prostredníctvom obecného traktora a nezamestnaných zaradených do menších obecných služieb. Takýto zber oznámi obecný úrad občanom miestnym rozhlasom. Výnos z predaja kovov ide do pokladne obce.
Ďalšie možnosti separovania odpadu:
Drobný elektroodpad a batérie môžu občania vyložiť do E – boxu od firmy Asecol, ktorý je umiestnený na chodbe obecného úradu
patria sem: všetky drobné elektrozariadenia z kancelárie a domácnosti, a to nefunkčné kalkulačky, telefóny, drobné počítačové vybaveni.e, walkmany a discmany, MP3, topinkovače, varné kanvice, rádiá, hi-fi technika, mixéry, elektrické náradie, vŕtačky, brúsky, skrutkovače, píly…
nepatria sem: žiarovky, žiarivky, tonery, diskety, CD, videokazety, audiokazety Vo vrchnej časti E – boxu je umiestnená malá komora na batérie a malé akumulátory.ebox1

ebox

E-box
Drobný elektroodpad je možné odovzdať aj na chodbe materskej školy, kde sa nachádza zberná nádoba. Materská škola sa zapojila do projektu firmy Asecol z názvom „Recyklohranie“ , kde na základe množstva vyzbieraného elektroodpadu získa body na základe ktorých bude odmenená.

 


E-box
Sklo, plasty, kovy a papier
Pri oboch predajniach potravín sú umiestnené 1100 l zberné nádoby do ktorých môžete triediť nasledovné komodity sklo, plasty, kovy a papier.

spkp

Sklo, plasty, kovy a papier
V rámci triedenia odpadu už nezbierame tieto komodity:
  • plastové tégliky
  • káble
  • fólie
  • iné plasty
  • polystyrén
spkp1
Zber biologického odpadu
Zatiaľ obec nevykonáva a odporúča občanom kompostovať biologický odpad vo svojich záhradách, viď. príručka >> STIAHNI PRÍRUČKU KLIKNUTÍM NA TEXT
Zber veľkoobjemového odpadu
Veľkoobjemový odpad
patria sem: koberce, matrace, nábytok, okná…
– môžete ho po ohlásení starostovi obce priniesť do veľkoobjemového kontajnera na obecnom úrade alebo vyložiť na krajnicu pred dom vždy deň po zbere separovaného odpadu firmou Brantner s.r.o.

kontajner

Kontajner
Zber drobného stavebného odpadu
Drobný stavebný odpad
patria sem: WC misy, umývadlá, obkladačky, dlažba…
– môžete po ohlásení starostovi obce priniesť do veľkoobjemového kontajnera na obecnom úrade
Zber odpadu z cintorína
patria sem: odpad z hrobových miest
– na tento odpad sú určené 2 veľkokapacitné kontajnery, ktoré sú umiestnené pred a za cintorínom.Upozorňujeme že tieto kontajnery nie sú určené na zmesový komunálny odpad z domácnosti!

kontajner_cintorinkontajner_cintorin1

Kontajnery na cintoríne
Odvoz stavebného odpadu a zeminy
Stavebný odpad a zeminy
patria sem: stavebná suť, betóny, strešná krytina, zemina
nepatria sem: stavebný materiál obsahujúci azbest, kontaminovaná zemina
Odvoz si zabezpečuje každý pôvodca odpadu sám na svoje náklady, a to na skládky TKO do Michala nad Žitavou alebo Kolty. Bližšie informácie o odvoze získate u starostu obce.
Odvoz kalu zo septikov
Kal zo septikov
Odvoz si zabezpečuje každý pôvodca odpadu sám na svoje náklady, a to prostredníctvom organizácie, ktorá má na to vydané právoplatné oprávnenie. Najbližšie má toto oprávnenie firma Milan Čupák Autodoprava z Mane tel. č. 0908 798 841, ktorá kal odváža do ČOV Podhájska.
Vytváranie divokých skládok v okolí našej obce
Kto uloží komunálny alebo stavebný odpad na verejné priestranstvo v obci alebo mimo obce bude mu podľa zákona č. 223/2001 Z.z. z 15. mája 2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov uložená pokuta 165 €. Ak niekoho uvidíte pri vytváraní divokej skládky oznámte to ihneď starostovi obce.