Náš Domov

vzn 2004

VZN ROK 2004

Názov Platné od Zrušené od Stiahnuť
Všeobecne záväzné nariadenie obce RADAVA č. 1/2OO4 o určení školského obvodu základných škôl pre územie Obce Radava. 30. marca 2004 PLATNÉ vzn_1_2004
Všeobecne záväzné nariadenie obce RADAVA č. 2/2OO4 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2003 o o podmienkach držania psov na území obce. 30. marca 2004 PLATNÉ vzn_2_2004
Všeobecne záväzné nariadenie obce RADAVA č. 3/2OO4 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie 4/2003 o poplatkch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi. 30. marca 2004 1. januára 2012 -
Všeobecne záväzné nariadenie obce RADAVA č. 4/2OO4 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie o odpadoch, zo dňa 20.11.2001. 30. marca 2004 27. augusta 2005 -
Všeobecne záväzné nariadenie obce RADAVA č. 5/2OO4 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2003 v znení všeobecného záväzného nariadenia č. 6/2003 o miestnych poplatkoch. 2. júna 2004 1. januára 2005 -
Všeobecne záväzné nariadenie obce RADAVA č. 6/2OO4 o plochách na umiestňovanie volebných plagátov. 2. júna 2004 01 Januára 2016 -
Všeobecne záväzné nariadenie obce RADAVA č. 7/2OO4 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2003 v znení všeobecného záväzného nariadenia č. 6/2003 a 5/2004 o miestnych poplatkoch. 1. júla 2004 1. januára 2005 -
Všeobecne záväzné nariadenie obce RADAVA č. 8/2OO4 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Radava. 1. januára 2005 1. januára 2010 -