Náš Domov

vzn 2005

VZN ROK 2005

Názov Platné od Zrušené od Stiahnuť
Všeobecne záväzné nariadenie obce RADAVA č. 1/2OO5 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2003 o podmienkach držania psov na území obce Radava v znení všeobecného záväzného nariadenia č. 2/2004. 8. júna 2005 PLATNÉ vzn_1_2005
Všeobecne záväzné nariadenie obce RADAVA č. 2/2OO5 o spôsobe nakladania s komuunálnym odpadom a s drobným stavebným odpadom na území Obce Radava. 27. augusta 2005 5. apríla 2013 -
Všeobecne záväzné nariadenie obce RADAVA č. 3/2OO5 o poskytovaní dotácií a finančných darov. 22. októbra 2005 PLATNÉ vzn_3_2005
Všeobecne záväzné nariadenie obce RADAVA č. 4/2OO5 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie č. 8/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Radava. 31. decembra 2005 1. januára 2010 -