Náš Domov

vzn 2009

VZN ROK 2009

Názov Platné od Zrušené od Stiahnuť
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2009 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe úhrady za sociálne služby poskytované Obcou Radava. 1. januára 2010 PLATNÉ vzn_1_2009
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2009 O výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej školev Obci Radava. 1. januára 2010 PLATNÉ vzn_2_2009
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2009 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Radava. 30. januára 2010 PLATNÉ vzn_3_2009
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Radava č. 4/2009 o verejnom poriadku a verejnej čistote v obci. 1. decembra 2009 PLATNÉ vzn_4_2009
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Obce Radava. 1. januára 2010 5. apríla 2013 -
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Radava číslo 6/2009, o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Radava. 1. januára 2010 1. januára 2013 -