Náš Domov

vzn 2011

VZN ROK 2011

Názov Platné od Zrušené od Stiahnuť
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou. 1. januára 2012 5. apríla 2013 -
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečistenie ovzdušia na území Obce Radava. 1. januára 2012 PLATNÉ vzn_2_2011
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Radava. 1. januára 2012 1. januára 2013 -