Náš Domov

vzn 2012

VZN ROK 2012

Názov Platné od Zrušené od Stiahnuť
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, v školskom klube detí pri základnej škole v Radave a v školskej jedálni pri materskej škole v obci Radava 1. novembra 2012 01. Novembra 2016 -
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Radava číslo 2/2012, o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Radava. 1. januára 2013 PLATNÉ vzn_2_2012