Náš Domov

vzn 2013

VZN ROK 2013

Názov Platné od Zrušené od Stiahnuť
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka Základnej školy v Radave. 5. apríla 2013 19. februára 2016 -
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Radava číslo 2/2013, o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou. 5. apríla 2013 PLATNÉ vzn_2_2013
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Radava číslo 3/2013, o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie. 5. apríla 2013 01. Júna 2014 -
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2013 o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom a s drobným stavebným odpadom na území obce Radava. 5. apríla 2013 01. Júla 2016 -
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Radava číslo 5/2013, o financovaní originálnych kompetencií obce Radava na úseku školstva. 5. apríla 2013 PLATNÉ vzn_5_2013
 VZN rok 2013
 Názov  Platné od  Zrušené od  Stiahnuť
Všeobecné záväzné nariadenie Obce Radava č. 6/2013, o zneškodňovaní obsahu žúmp, náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Radava  23. Október 2013 1.Mája 2014 -
Všeobecné záväzné nariadenie Obce Radava č. 7/2013, o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Radava  01. Januára 2014 1. Januára 2015 -