Náš Domov

vzn 2014

VZN ROK 2014

Názov Platné od Zrušené od Stiahnuť
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014 o náhradnom zásobovaní vodou a zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Radava, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2013 o zneškodňovaní obsahu žúmp, náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Radava a ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2013 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie
 1. mája 2014 PLATNÉ vzn 01
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014,ktorým sa mení dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osobe a fyzickej osobe, podnikateľovi, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou.
 01.05.2014 PLATNÉ vzn 02
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2014, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2013 o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom a s drobným stavebným odpadom na území obce Radava
01.05 2014 PLATNÉ vzn 03
Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2014,
ktorým sa ruší Všeobecne záväzné naraiadenie č.3/2013 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie
14.04 2014 PLATNÉ vzn 04
Všeobecne záväzné nariadenieObce Radava číslo 5/2014, o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Radava.  12.12.2014 1.januára 2016 -