Náš Domov

vzn 2007

VZN ROK 2007

Názov Platné od Zrušené od Stiahnuť
Všeobecne záväzné nariadenie ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie Obce Radava č. 8/2004 a o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Radava, v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2005. 1. januára 2008 1. januára 2010 -