Náš Domov

VZN 2015

VZN ROK 2015

Názov Platné od Zrušené od Stiahnuť
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015, o vymedzený miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane na území obce Radava  1. januára 2016 PLATNÉ VZN 1-2015.pdf
 Všeobecné záväzné nariadenie Obce Radava číslo 2/2015, o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Radava.  01.januára 2016  1.januára 2017 -