Náš Domov

vzn 2016

VZN ROK 2016

Názov Platné od Zrušené od Stiahnuť
Všeobecné záväzné nariadenie Obce Radava č. 1/2016, o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov – Bytový nájomný dom 12 b.j  21. februára 2016 PLATNÉ VZN 1-2016
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Radava číslo 2/2016, o určením času a zápisu detí do 1,ročníka Základnej školy v Radave
 19.februára.2016 PLATNÉ VZN 2-2016
 Všeobecne záväzné nariadenie Obce  č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Radava  01.Júla.2016 Platné VZN 3-2016
 VZN rok 2016
 Názov  Platné od  Zrušené od  Stiahnuť
Všeobecné záväzné nariadenie Obce Radava č. 4/2016, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, v školskom klube detí pri základnej škole v Radave, a v školskej jedálni pri materskej škole v obci Radava  01. November 2016 PLATNÉ VZN 4-2016
Všeobecne záväzné nariadenie Obce č.5/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Radava Prevádzkový poriadok pohrebiska
 26.Október 2016 PLATNÉ VZN 5-2016
 Všeobecne záväzné nariadenie Obce  Radava č.6/2016, o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Radava 01.Januára 2017 Platné VZN 6-2016